(+30) 210 3800670
Επικοινωνία

Σύντομος Οδηγός επαναπροσδιορισμού εκκρεμών δικών ν.3869/2010

Από 01.12.2020 εκκινεί ο επαναπροσδιορισμός των εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/10, δεδομένου ότι με το εδάφιο 5.βα της περ. 4 της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.: 76629 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5255Β΄/28.11.2020) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020» ρητά εξαιρούνται από την αναστολή οι προθεσμίες που προβλέπονται στο αρθ. 4Δ του ν. 3869/10, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4745/2020, και αφορούν το χρόνο υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού των εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/10.

Στις επόμενες παραγράφους προσπαθώ να εξηγήσω εν συντομία τα στάδια και τις ακολουθούμενες διαδικασίες για τον επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων και την εκδίκαση τους.

Ειδικότερα:

  1. Ποιες εκ των των εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/10 αφορά ο επαναπροσδιορισμός του ν. 4745/2020.

Αφορά όλες τις εκκρεμείς σε πρώτο βαθμό αιτήσεις του άρθρου 4 του ν. 3869/10 που έχουν προσδιορισθεί να συζητηθούν μετά την 15-6-2021. Ως συζήτηση νοείται τόσο η αρχικώς ορισθείσα όσο και η οριζόμενη μετ’ αναβολή ή μετά από ματαίωση της υπόθεσης.

Ως εκ τούτου εξαιρούνται από την ανωτέρω διαδικασία επαναπροσδιορισμού οι αιτήσεις απαλλαγής του οφειλέτη του αρθ. 11, οι αιτήσεις μεταρρύθμισης της απόφασης του αρθ. 8, οι αιτήσεις έκπτωσης ή οι αιτήσεις ανατροπής της έκπτωσης του αρθ. 11, οι, ρητώς προσδιορισμένες ή και μετά από κλήση, επανασυζητήσεις αιτήσεων για επαναπροσδιορισμό δόσεων.

Οι υποθέσεις που έχει κριθεί απαράδεκτη η συζήτηση της αιτήσεως εντάσσονται στο νέο πλαίσιο αν μετά από κλήση η νέα δικάσιμος προσδιορίστηκε μετά από την 15-6-2021.

 

  1. Ποια είναι η ακολουθούμενη διαδικασία επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων.

Η αίτηση επαναπροσδιορισμού υποβάλλεται αποκλειστικά από τον αιτούντα, μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Η αίτηση επαναπροσδιορισμού διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στη γραμματεία του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αίτηση ρύθμισης οφειλών, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο γραμματέας του δικαστηρίου συντάσσει πράξη κατάθεσης της αίτησης, την οποία και αναρτά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η αίτηση περιλαμβάνει τα εξής:

(α) το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία, διεύθυνση και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των διαδίκων και των νόμιμων εκπροσώπων τους, των πιστωτών έναντι των οποίων ζητείται η ρύθμιση και των προσώπων των οποίων διατάχθηκε η κλήτευση.,

β) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του, στην οποία δύναται να διενεργείται κάθε κοινοποίηση σχετική με τη δίκη της αίτησης ρύθμισης. Εφόσον ο αιτών ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του δεν διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δηλώνεται στην αίτηση επί ποινή απαραδέκτου αντίκλητος και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τελευταίου, στην οποία θα διενεργείται το σύνολο των κοινοποιήσεων της δίκης της αίτησης ρύθμισης οφειλών,

γ) τα στοιχεία της εκκρεμούς αίτησης ρύθμισης οφειλών και, ειδικότερα, τον γενικό και ειδικό αριθμό κατάθεσης αυτής, το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αίτηση, καθώς επίσης τον αριθμό κατάθεσης τυχόν ενδιάμεσων κλήσεων, που έχουν κατατεθεί και αφορούν την αρχική αίτηση,

δ) το διαδικαστικό ιστορικό της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναβολών και ματαιώσεων που έχουν μεσολαβήσει, καθώς και προσωρινών διαταγών ή αποφάσεων αναστολής που έχουν χορηγηθεί,

ε) δήλωση ότι ο αιτών συναινεί στην άρση του απορρήτου των τραπεζικών και φορολογικών του πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170),

στ) δήλωση του έτους ανάληψης της πρώτης δανειακής υποχρέωσης, των δανειακών υποχρεώσεων που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη σε βάρος της κύριας κατοικίας και, εάν δεν υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση, του έτους ανάληψης της υψηλότερης δανειακής υποχρέωσης.

 

  1. Ποια η προθεσμία άσκησης της αίτησης επαναπροσδιορισμού και ποιες οι συνέπειες της

Ο νόμος θέτει χρονικό όριο επί ποινή απαραδέκτου εντός του οποίου πρέπει να ασκηθεί η αίτηση επαναπροσδιορισμού. Η προθεσμία υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του αρθ. 4 ν. 3869/10 και όχι με τυχόν επόμενες υποβληθείσες κλήσεις προσδιορισμού δικασίμου. Εάν δεν υποβληθεί καθόλου ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση επαναπροσδιορισμού η αίτηση ρύθμισης των οφειλών θεωρείται ως μηδέποτε ασκηθείσα και καταργείται αυτοδικαίως η προσωρινή διαταγή.

Η αίτηση επαναπροσδιορισμού υποβάλλεται για αίτηση ρύθμισης οφειλής που κατατέθηκε:

α) μέχρι και την 31η.12.2014, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.1.2021,

β) από την 1η.1.2015 ως και τις 30.6.2015, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.1.2021,

γ) από την 1η.7.2015 ως και την 31η.12.2015, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.2.2021,

δ) από την 1η.1.2016 ως και τις 30.6.2016, από την 1η.12.2020 ως και τις 28.2.2021,

ε) από την 1η.7.2016 ως και την 31η.12.2016, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.3.2021,

στ) από την 1η.1.2017 ως και τις 30.6.2017, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.3.2021,

ζ) από την 1η.7.2017 ως και την 31η.12.2017, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.4.2021,

η) από την 1η.1.2018 ως και τις 30.6.2018, από την 1η.12.2020 ως και τις 30.4.2021,

θ) από την 1η.7.2018 ως και την 31η.12.2018, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.5.2021,

ι) από την 1η.1.2019 και μετά, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.5.2021.

Για υποθέσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, αναβάλλονται, μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, σε δικάσιμο μετά από τις 15.6.2021, η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται από την 1.12.2020 ως και την 30.6.2021. Μέσα στην προθεσμία της παρούσας κατατίθεται η αίτηση επαναπροσδιορισμού και για τις υποθέσεις, που ματαιώνονται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος και επαναφέρονται με κλήση, η οποία προσδιορίζεται σε δικάσιμο μετά από τις 15.6.2021.

Ζήτημα προκύπτει για τις υποθέσεις του ν. 3869/10 που ματαιώνονται λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω Covid-19. Οι υποθέσεις αυτές θα επαναπροσδιοριστούν σε μελλοντική δικάσιμο οίκοθεν από το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η συζήτηση τους και αν η νέα δικάσιμος είναι μετά τη 15.06.2021, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση επαναπροσδιορισμού από τον αιτούντα από την 1.12.2020 ως και την 30.6.2021. Εξετάζεται, όμως, και το ενδεχόμενο αυτές οι υποθέσεις να μην επαναπροσδιοριστούν καθόλου από την γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου και να υποβληθούν κατευθείαν αιτήσεις επαναπροσδιορισμού από τον οφειλέτη.

 

  1. Ποιος κάνει και με ποιο τρόπο τις κοινοποιήσεις της αίτησης επαναπροσδιορισμού.

Η αίτηση μαζί με την πράξη κατάθεσης κοινοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ηλεκτρονικά μέσα προς τον αιτούντα και τα υπόλοιπα πρόσωπα.

Οι επιδόσεις προς πιστωτές ενεργούνται αποκλειστικά με την ηλεκτρονική διαβίβαση της αίτησης και των προσαρτημάτων της στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχουν δηλώσει. Για όσες κοινοποιήσεις ενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εκδίδεται ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, το οποίο αναρτάται στην πλατφόρμα και επέχει θέση έκθεσης επίδοσης.

Σε κάθε περίπτωση, ο αιτών μπορεί να ενεργήσει την κοινοποίηση της αίτησης και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 122 έως 143 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η επίδοση διενεργείται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 122 έως 143 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σε όσα πρόσωπα δεν δηλώθηκε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ΑΦΜ.

Η αίτηση επαναπροσδιορισμού κοινοποιείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε ασκηθείσα.

Εφόσον συντρέχει περίπτωση διενέργειας επίδοσης στην αλλοδαπή, ο χρόνος συντέλεσης αυτής ως προς τον επισπεύδοντα την επίδοση καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΚ) 1393/2007, το άρθρο 136 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις.

 

  1. Ακολουθητέα διαδικασία προσδιορισμού δικασίμου και εκδίκασης της υποθέσεως

Εφαρμόζεται πλέον το δικονομικό πρότυπο της νέας τακτικής διαδικασίας του ν. 4335/2015 με την κάμψη της υποχρεωτικής προφορικότητας και την καθιέρωση της κατ΄ εξαίρεση διαδικασία εμμάρτυρης απόδειξης. Καθιερώνεται το συγκεντρωτικό σύστημα. Ειδικότερα:

Εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση της αίτησης επαναπροσδιορισμού οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις, να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα, τα αποδεικτικά επίδοσης της αίτησης επαναπροσδιορισμού και της αίτησης ρύθμισης οφειλών, καθώς και τα πιστοποιητικά για τη διενέργεια των κοινοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Επίσης με τις προτάσεις προσκομίζονται συγκεκριμένα έγγραφα: (α) Βεβαίωση υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού, (β) Εκκαθαριστικά σημειώματα τριών (3) ετών πριν από τη λήψη του πρώτου χρονικά δανείου, καθώς και όλο το διάστημα μέχρι την κατάθεση των προτάσεων, (γ) ΕΝ.Φ.Ι.Α. των τελευταίων 5 ετών. Τα εν λόγω στοιχεία προσκομίζονται από τον αιτούντα και για τον/την σύζυγό του, καθώς επίσης και για τα ανήλικα τέκνα του με περιουσία, ενώ στο φάκελο της δικογραφίας περιλαμβάνονται και τα έγγραφα που προσκομίστηκαν κατά την κατάθεση της αίτησης ή ανακτήθηκαν από τους πιστωτές στο πλαίσιο άρσης του απορρήτου.

Μέσα επίθεσης και άμυνας προβάλλονται αποκλειστικά με τις προτάσεις επί ποινή απαραδέκτου.

Οι κύριες και πρόσθετες παρεμβάσεις ασκούνται με τις προτάσεις εντός της προθεσμίας των 60 ημερών.

Προσεπίκληση ή ανακοίνωση δίκης ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 215 ΚΠολΔ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 45 ημερών από την κατάθεση της αίτησης επαναπροσδιορισμού.

Εντός 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προτάσεων είναι δυνατή η κατάθεση προσθήκης/αντίκρουσης.

Εάν άπαντες οι διάδικοι δεν καταθέσουν καθόλου προτάσεις ή καταθέσουν εκπρόθεσμα προτάσεις, η αίτηση υπαγωγής λογίζεται ως μηδέποτε ασκηθείσα.

Εντός 15 ημερών από το κλείσιμο του φακέλου ορίζεται ειρηνοδίκης για την εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία προσδιορίζεται εντός 30 ημερών από την παρέλευση των ως άνω.

Αναβολή της συζήτησης κατά το άρθρο 241 ΚΠολΔ δεν επιτρέπεται.

Κατά τη δικάσιμο δεν εξετάζονται μάρτυρες και η υπόθεση συζητείται και χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Αν από τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας ο ειρηνοδίκης κρίνει ότι η εξέταση μαρτύρων ή διαδίκων είναι απολύτως αναγκαία, διατάσσει με διάταξη, που κοινοποιείται στους διαδίκους με ηλεκτρονικά μέσα και επέχει θέση κλήτευσης, την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο όχι συντομότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες και όχι μεγαλύτερο από εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευση της διάταξης. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εξέταση των μαρτύρων ή την παροχή διευκρινίσεων, οι διάδικοι δικαιούνται με προσθήκη να προβούν σε αξιολόγηση των αποδείξεων αυτών. Δεν κατατίθενται νέες προτάσεις.

 

  1. ‘Ενδικα μέσα

Ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων που εκδίδονται σε υποθέσεις που δικάζονται με την ανωτέρω διαδικασία δικάζονται σύμφωνα με τα άρθρα 739 επ. Κ.Πολ.Δ.

Η προθεσμία άσκησης έφεσης είναι τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση, άλλως έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης.

 

Δημήτριος Α. Λυρίτσης

Δικηγόρος

Ο παρών οδηγός έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπο dikastiko.gr

 

 

 

Πρόσφατα άρθρα

Αρχείο

GDPR

  • Cookies
  • Απαραίτητα cookies

Cookies

Απαραίτητα cookies