(+30) 210 3800670
Επικοινωνία

Πολιτική Απορρήτου

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ 

Ο χρήστης/επισκέπτης που επιχειρεί να εισέλθει ή εισέρχεται και περιεργάζεται τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στον ιστότοπο του δικηγορικού γραφείου «Δημήτριος Α. Λυρίτσης & Συνεργάτες», χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή οποιονδήποτε άλλον ο οποίος λειτουργεί υπό την άδεια ή ελέγχεται από τον διαχειριστή, τεκμαίρεται αμάχητα ότι συγκατατίθεται με τους κάτωθι όρους και τις συνθήκες χρήσης που αφορούν το σύνολο του περιεχομένου αυτού, αλλά και αποδέχεται την αποποίηση ευθύνης όπως αυτή ισχύει νόμιμα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ο ιστότοπος αυτός δεν αποσκοπεί στη διαφήμιση ή/και προώθηση νομικών/ δικηγορικών υπηρεσιών. Επιτελεί αποκλειστικά έργο ενημέρωσης και επικοινωνίας ελεύθερων ιδεών στα πλαίσια της κοινωνίας της πληροφορίας. Μέσω του ιστότοπο αυτού δεν παρέχονται κατ’ επάγγελμα ή έμμισθα νομικές συμβουλές. Όλα τα άρθρα/δημοσιεύσεις/αναπαραγωγή πολυμέσων (video) τα οποία είναι αναρτημένα στον ιστότοπο αυτόν εκφράζουν απλώς και μόνο γνώμες και απόψεις για επίκαιρα θέματα που ανακύπτουν, με σκοπό την ενημέρωση του χρήστη/ επισκέπτη του ώστε να δημιουργηθεί μια ελάχιστη γνώση του εκάστοτε νομικού ζητήματος που τυχόν μπορεί να ενδιαφέρει τον τελευταίο. Η περιήγηση στον ιστότοπο και η ανάγνωση όλου του υλικού που περιέχει, από τους χρήστες/ επισκέπτες του παρέχονται δωρεάν. Δεν είναι δυνατή η παροχή ηλεκτρονικών νομικών υπηρεσιών για τους χρήστες και σε καμία περίπτωση δεν παρέχονται ηλεκτρονικά ή άλλως νομικές συμβουλές κατόπιν αμοιβής. Ο αποκλειστικός χαρακτήρας του ιστότοπου είναι εν**ημερωτικός.

Οιαδήποτε αναφορά που ανάγεται σε νομικά ζητήματα και γίνεται από τον διαχειριστή του ιστότοπου κατά την ανάρτηση της εκάστοτε αρθρογραφίας ή προβολής μέσω πολυμέσων (βίντεο) συνίσταται σε:

 • Γενική και σύντομη απάντηση έχοντας καθαρά χαρακτήρα ενημερωτικό, στα πλαίσια σχολιασμού νομικών θεμάτων που άπτονται κυρίως της επικαιρότητας.
 • Δεν υποκαθιστά με κανένα τρόπο τη σχέση μεταξύ Δικηγόρου και πελάτη, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση νομική συμβουλή, δεν στοχεύει στην διαφήμιση του Δικηγόρου και δεν επιχειρείται η προσέλκυση και ο προσεταιρισμός υποψηφίων πελατών. Είναι στην ελεύθερη κρίση του χρήστη/ επισκέπτη του ιστότοπου να επιλέξει εάν θα προχωρήσει στην περιήγηση και χρήση της αρθρογραφίας, νομολογίας, παρακολούθησης των βίντεο, κλπ. Σε περίπτωση που θιγούν πρόσωπα και θεσμοί η διαχείριση του ιστότοπου νομιμοποιείται να αποσύρει κάθε σχετική αναφορά και να καταγγείλει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά με κάθε νόμιμο τρόπο. Το ίδιο μπορούν να κάνουν και οι χρήστες του ιστότοπου στα πλαίσια επικοινωνίας μέσω αποστολής σχετικού e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@liritsis.gr
 • Κάθε είδους ενημέρωση από αυτόν τον ιστότοπο και οι πληροφορίες που μέσω αυτού δύναται να συλλέξει ο χρήστης/ επισκέπτης, χρησιμοποιούνται με ατομική αποκλειστικά ευθύνη του τελευταίου, καθώς αποτελούν απλές γνώμες και σκέψεις, χωρίς νομικό χαρακτήρα δίχως να ευθύνεται ο διαχειριστής του ιστότοπου.
 • Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της αρθρογραφίας, νομολογίας ή οποιουδήποτε άλλου μέσου και είναι αναρτημένες στον ιστότοπο από τον διαχειριστή του, φέρουν δε καθαρά νομικό περιεχόμενο, είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν δίδονται με κανένα τρόπο στα πλαίσια επαγγελματικής σχέσης εντολής μεταξύ δικηγόρου– πελάτη. Χρησιμοποιούνται δε σε κάθε περίπτωση με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/ επισκέπτη.
 • Ο διαχειριστής του ιστότοπου δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη από τη χρησιμοποίηση των ανωτέρω πληροφοριών σχετικά με την περαιτέρω επεξεργασία των χρηστών/ επισκεπτών.
 • Η περιήγηση στον ιστότοπο από τους χρήστες/ επισκέπτες του θα πρέπει πάντα να γίνεται με γνώμονα την καλή χρήση του και σε καμία απολύτως περίπτωση δεν υποκαθιστά την σχέση Δικηγόρου- πελάτη, υπό το πρίσμα της μοναδικότητας κάθε υπόθεσης νομικής φύσεως.
 • Η σχέση Δικηγόρου – εντολέα ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής έγγραφης συμφωνίας. Τέτοια δεν αποτελεί σε καμία απολύτως περίπτωση η απλή επίσκεψη/ περιήγηση σε ένα δικτυακό τόπο (ιστότοπο) ούτε η αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής, η οποία προκύπτει και αποδεικνύεται από σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ δικηγόρου και πελάτη, αποκλεισμένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου ακόμη και αυτό του όρκου.

Κανένα στοιχείο που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να προσαρμοστεί, να αντιγραφεί ή να διαβιβαστεί χωρίς τη γραπτή άδεια του διαχειριστή, ο οποίος είναι και ο μοναδικός που δύναται να κρίνει για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες. Σε περίπτωση λανθασμένης αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος, εάν ο χρήσης δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης, παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή άμεσα και άνευ προηγούμενης καθυστέρησης με τον διαχειριστή του ιστότοπου και διαγράψτε αυτό το μήνυμα με οποιαδήποτε επισύναψη από το σύστημά σας. Η χωρίς εξουσιοδότηση δημοσίευση, η χρήση, η διάδοση, η αποστολή, η εκτύπωση ή η αντιγραφή οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μηνύματος από μη έγκυρο παραλήπτη και των σχετικών επισυνάψεών του απαγορεύονται αυστηρά. Σε διαφορετική περίπτωση η διαχείριση του  ιστότοπου επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Το περιεχόμενο και όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο και εν γένει στον διαδικτυακό τόπο του δικηγορικού γραφείου «Δημήτριος Α. Λυρίτσης & Συνεργάτες» υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση του Δικηγορικού γραφείου που είναι και ο διαχειριστής του ιστότοπου, άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού.

Ειδικότερα, η διαχείριση του ιστότοπου διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους, την πολιτική απορρήτου και προϋποθέσεις για τη χρήση του ιστότοπου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Οι όποιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στον ιστότοπο. Κάθε χρήση του ιστότοπου κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Η διαχείριση του ιστότοπου μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία του ιστότοπου και κατ’ επέκταση να μην δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες/ επισκέπτες πρόσβασης στο υλικό που υπάρχει αναρτημένο στον ιστότοπο.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης/ επισκέπτης διαπιστώσει οποιασδήποτε φύσης παράβαση από τη λειτουργία του ιστότοπου, συμφωνεί ρητά και κατηγορηματικά ότι πρωτίστως θα το αναφέρει- καταγγείλει στον διαχειριστή του ιστότοπου με μία απλή αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@liritsis.gr

Ο διαχειριστής του ιστότοπου δεσμεύεται ότι θα ενεργήσει άμεσα για την αποκατάσταση της ορθής χρήσης και λειτουργίας του ιστότοπου.  Σε διαφορετική περίπτωση ο καταγγέλλων θα ενέχεται σε αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε ζημίας έναντι της διαχείρισης του ιστότοπου και του δικηγορικού γραφείου από ενδεχόμενη άκαιρη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση της διαχείρισης του ιστότοπου ή του δικηγορικού γραφείου, προσβλητική, συκοφαντική καταγγελία σε οποιαδήποτε αρχή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι διαδικτυακοί σύνδεσμοι στους οποίους παραπέμπει μέσω «υπερσυνδέσμων» (hyperlinks) ο ιστότοπος του δικηγορικού γραφείου «Δημήτριος Α. Λυρίτσης & Συνεργάτες», δεν ελέγχονται ως προς το περιεχόμενό τους, τη διαθεσιμότητά τους, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών από τον διαχειριστή του εδώ ιστότοπου. Τέτοιοι «υπερσύνδεσμοι» είναι αποκλειστικά νομικού ενδιαφέροντος.

Για τις απορίες σχετικά με τους υπερσυνδέσμους (hyperlinks), που προέρχονται εκτός του ιστότοπου αυτού και συνιστούν απλή αναφορά, περιέχουν δε τις δικές τους πληροφορίες ή πηγές, ο χρήστης/ επισκέπτης θα πρέπει να απευθύνεται στους αρμόδιους τρίτους παρόχους και όχι στον διαχειριστή του ιστότοπου εδώ. Επιπροσθέτως, ο χρήστης/ επισκέπτης αποδέχεται εκ των προτέρων την αποποίηση των σχετικών ευθυνών του διαχειριστή του ιστότοπου από την χρήση αυτών και των περιεχομένων τους. Η ύπαρξη δεσμών με ιστότοπο μη νομικού ενδιαφέροντος (απλός δεσμός ή με banner), υφίστανται στα πλαίσια της φιλοξενίας αυτού του ιστότοπου σε κάποιον πάροχο (web- hosting) και ισχύουν και γι’ αυτές όλα τα ανωτέρω.

Σε κάθε περίπτωση, ο διαχειριστής του ιστότοπου, που είναι το δικηγορικό γραφείο «Δημήτριος Α. Λυρίτσης & Συνεργάτες», δεν φέρει ευθύνη:

 • Για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης/ επισκέπτης από τις επιλογές και το περιεχόμενο του ιστότοπου τον οποίο επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Ο χρήστης/ επισκέπτης του αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή χρήση του αναρτημένου υλικού.
  Περαιτέρω, ο διαχειριστής δεν εγγυάται ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν παρέχεται η εγγύηση ότι ο ιστότοπος ή οι διακομιστές “servers” μέσω των οποίων τίθεται στη διάθεση των χρηστών/ επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.
 • Για οποιασδήποτε μορφής ζημία, σχετικά με την διαθεσιμότητα, την παροχή ή ανεπάρκεια παροχής πληροφοριών, την πρόσβαση του χρήστη/ επισκέπτη ή την μη ικανότητα πρόσβασης στο αναρτημένο υλικό, ή την χρήση από τον επισκέπτη και η στήριξή του από τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο.
 • Για τυχόν ζημίες οιασδήποτε φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του χρήστη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Στις περιπτώσεις αυτές ο χρήστης αποδέχεται την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.
 • Για οιασδήποτε μορφής ζημίας, προερχόμενης εκ του γεγονότος ότι οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο είναι ασφαλείς σε ορισμένο βαθμό, με ενδεχόμενο υποκλοπής ή εσφαλμένης αποστολής τους ή κατά βούληση τρίτου σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση.
 • Ο διαχειριστής εγγυάται ότι ο ιστότοπος ή οι τυχόν «υπερσύνδεσμοι» που αναρτώνται σ’ αυτόν, θα είναι ελεύθεροι από ιούς, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο με βλαπτικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή του χρήστη/ επισκέπτη. Επαφίεται στην ευθύνη του κάθε χρήστη/ επισκέπτη να διασφαλίσει μέσω χρήσης αντιικού λογισμικού την μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα κι εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού.

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των τυχόν δαπανών για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή και γενικά του συστήματος του χρήστη/ επισκέπτη, επιβαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο ειδικότερα για την επαναφορά του στην πρότερη κατάσταση ορθής χρήσης.

Συμφωνείται ρητά ότι, σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του ιστότοπο αυτού οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη ή άκαιρη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση καταγγελία σε τρίτους, αναλαμβάνει ο χρήστης την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον ιστότοπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης ή σε περίπτωση που η ενέργεια του χρήστη προκάλεσε οποιασδήποτε φύσης ζημιά στη φήμη του δικηγορικού γραφείου «Δημήτριος Α. Λυρίτσης & Συνεργάτες».

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Το περιεχόμενο του ιστότοπου, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δικηγορικού γραφείου «Δημήτριος Α. Λυρίτσης & Συνεργάτες» και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει μερικά ή ολικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, πλην της περίπτωσης της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ για προσωπική ή ακαδημαϊκή/εκπαιδευτική χρήση και σε αυτή την περίπτωση μόνον με την ένδειξη της προέλευσής τους από τον  ο ιστότοπο ως πηγή, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται το περιεχόμενο του ιστότοπου να αναπαράγεται, αναδημοσιεύεται ολικώς ή μερικώς χωρίς την προηγούμενη άδεια του διαχειριστή. Ειδικότερα για τα ενημερωτικά άρθρα επιτρέπεται η αναδημοσίευση με την ρητή έγγραφη συναίνεση του του δικηγορικού γραφείου «Δημήτριος Α. Λυρίτσης & Συνεργάτες», μόνον αν είναι αυστηρά για προσωπική χρήση με σχετική μνεία της πηγής.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ιστότοπος του δικηγορικού γραφείου «Δημήτριος Α. Λυρίτσης & Συνεργάτες» περιορίζει την συλλογή των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/ επισκέπτη μόνο στο ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και τηλέφωνο, μέσω διαφόρων πλαισίων επικοινωνίας αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που ο ίδιος ο χρήστης/ επισκέπτης επιλέγει να ζητήσει επικοινωνία με τον ιστότοπο και να θέτει προβληματισμούς και ερωτήματα.

Ο ιστότοπος δεν απαιτεί κανενός άλλου είδους στοιχείο για την προσωπικότητα του χρήστη/ επισκέπτη και άλλου είδους προσωπικά δεδομένα από τον ιστότοπο από την στιγμή που δεν απευθύνεται ερώτημα προς τον διαχειριστή του.

Ο ιστότοπος και ο διαχειριστής του δεν φέρουν ευθύνη εάν ζητηθεί από τον χρήστη/ επισκέπτη να καταχωρήσει προσωπικά δεδομένα σε άλλες ειδικές φόρμες επικοινωνίας οι οποίες δεν ανήκουν στον ιστότοπο του δικηγορικού γραφείου «Δημήτριος Α. Λυρίτσης & Συνεργάτες».

Τα δεδομένα που αποστέλλονται μέσω της συμπλήρωσης της ενδεδειγμένης φόρμας επικοινωνίας που είναι στην διάθεση των χρηστών/ επισκεπτών του ιστότοπου, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο, δεν αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Σε καμία περίπτωση από τον ιστότοπο δεν γίνεται συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση, ή περαιτέρω διάθεση των δεδομένων και για κανένα σκοπό και από κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ειδικότερα αυτό της εμπορικής ανάλυσης ή εκμετάλλευσης που κάνουν άλλοι ιστότοποι και χρησιμοποιούνται μόνον για την διεκπεραίωση της επικοινωνίας μεταξύ των επισκεπτών και του ιστότοπου. Ο διαχειριστής προβαίνει σε άμεση διαγραφή των δεδομένων που διατίθενται εκουσίως από τον χρήστη/ επισκέπτη μέσω της φόρμας επικοινωνίας, αφού έχει αποσταλεί απάντηση σχετικά με το αίτημα που έχει υποβληθεί από τον τελευταίο. Ο ιστότοπος απαγορεύει την εμφάνιση των δεδομένων του χρήστη/ επισκέπτη σε οποιοδήποτε δημοσίως προσβάσιμο ιστότοπο. Απαγορεύεται αυστηρά από τον διαχειριστή του ιστότοπου η παραχώρηση των δεδομένων του χρήστη/ επισκέπτη σε τρίτους.

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Ο ιστότοπος του Δικηγορικού γραφείου «Δημήτριος Α. Λυρίτσης & Συνεργάτες» δύναται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη/ επισκέπτη κατά την είσοδο και περιήγησή του. Προς ενημέρωση των χρηστών/ επισκεπτών ως προς τα cookies, πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/ επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον προσωπικό υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του χρήστη/ επισκέπτη σε συγκεκριμένες λειτουργίες του ιστότοπου και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του ιστότοπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο χρήστης/ επισκέπτης του ιστότοπου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες  υπηρεσίες του ιστότοπου, είτε να δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη/ επισκέπτη να διαχειρίζεται την χρήση των cookies, είτε ακόμη να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε οποιαδήποτε περίπτωση. Αν ο χρήστης/ επισκέπτης του ιστότοπου δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στην διαθέσιμη αρθρογραφία, νομολογία κλπ., αφού οι υπηρεσίες αυτές είναι συνδεδεμένες με cookies. 

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (HYPERLINKS)

Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους (hyperlinks)  προς άλλους ιστότοπους (sites) νομικού ενδιαφέροντος αποκλειστικά. Οι υπερσύνδεσμοι αυτοί δεν είναι δυνατόν να ελέγχονται από τον διαχειριστή του ιστότοπου αυτού, αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που ενεργούν ως διαχειριστές αυτών των υπερσυνδέσμων. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο ιστότοπος του Δικηγορικού γραφείου «Δημήτριος Α. Λυρίτσης & Συνεργάτες» για την Πολιτική Απορρήτου αυτών των υπερσυνδέσμων ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/ επισκεπτών.

ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕ ΣΕΛΙΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο ιστότοπος του δικηγορικού γραφείου «Δημήτριος Α. Λυρίτσης & Συνεργάτες»  δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο που αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι χρήστες/ επισκέπτες του στις προσωπικές τους σελίδες (homepages ή blogs). Όσοι χρήστες επισκέπτονται τις προσωπικές αυτές σελίδες, πράττουν με δική τους αποκλειστικά ευθύνη. Εάν ειδοποιηθεί ο ιστότοπος αυτός ότι από το περιεχόμενο τέτοιων προσωπικών σελίδων που φιλοξενεί ή γίνεται ανακατεύθυνση, θίγει τρίτα πρόσωπα ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών σελίδων. Η παρούσα ρήτρα ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video, και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί οι χρήστες/ επισκέπτες να αναρτούν/δημοσιεύουν στις προσωπικές τους σελίδες.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δίνεται η δυνατότητα μέσω του ιστότοπου του δικηγορικού γραφείου «Δημήτριος Α. Λυρίτσης & Συνεργάτες», για συνεργασία με επαγγελματίες του νομικού κόσμου μέσω σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για τον λόγο αυτό, ο διαχειριστής του ιστότοπου λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο και μέσο διαφύλαξης και προστασίας όλων των δεδομένων που είναι δυνατόν να αποστείλει ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος που ενεργεί αποκλειστικά με γνώμονα ιδία πρωτοβουλία και συγκατάθεση, ο οποίος θέτει εαυτόν υπόψη του γραφείου μας, μέσω της συμπλήρωσης σχετικής φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μελλοντική συνεργασία. Με την αποστολή των σχετικών στοιχείων του (όπως για παράδειγμα βιογραφικό σημείωμα), ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος συναινεί στην αποστολή των προσωπικών του δεδομένων χρησιμοποιώντας την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τα δεδομένα των ενδιαφερομένων αποθηκεύονται αποκλειστικά προς το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται. Διατηρούνται για εύλογο χρόνο και διαγράφονται αμέσως μόλις εκλείψει ο σκοπός για τον οποίο αρχικά συλλέχθηκαν.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου του Δικηγορικού γραφείου «Δημήτριος Α. Λυρίτσης & Συνεργάτες», με όλες τις τροποποιήσεις τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και πιο συγκεκριμένα από τις διατάξεις του N. 4624/2019 (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις), το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

GDPR

 • Cookies
 • Απαραίτητα cookies

Cookies

Απαραίτητα cookies