(+30) 210 3800670
Επικοινωνία

Αλλαγές Νόμου Κατσέλη με τον Ν.4336/2015

 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ που επήλθαν στον Ν. 3869/2010 (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ) με τον Ν. 4336/2015

1. Υπαγωγή προσώπων που στερούνταν πτωχευτικής ικανότητας.

   Πλέον υπάγονται και πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας υπό την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Νόμος). Υπάγονται δηλ. και πρώην έμποροι που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής έχουν χάσει την πτωχευτική ικανότητα και δεν τελούν υπό πτώχευση.

2. Με το προηγούμενο καθεστώς δεν επιτρεπόταν η ένταξη και ρύθμιση οφειλών που αφορούσαν φόρους ή τέλη προς το Δημόσιο, ΟΤΑ ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή εισφορές προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

    Πλέον υπάγονται και: α) οι βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και τον Τελωνειακό Κώδικα, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, β) οι βεβαιωμένες οφειλές προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, γ) ασφαλιστικές οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής (Τα ως άνω στοιχεία δεν πρέπει όμως να συνιστούν το σύνολο των πιστωτών).

3. Με το προηγούμενο καθεστώς, στοιχεία της αίτησης αποτελούσαν: α) κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύσης εισοδημάτων της/του συζύγου, β) κατάσταση πιστωτών και απαιτήσεων κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών.

   Πλέον πρέπει να αναφέρονται και η περιουσιακή κατάσταση της/του συζύγου, τυχόν μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων που έλαβαν χώρα την τελευταία τριετία πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και αίτημα για τη διαγραφή των χρεών ή σχέδιο διευθέτησης των οφελών.

4. Η αίτηση προς διευκόλυνση του προδικαστικού συμβιβασμού και όχι ως στοιχείο παραδεκτού, προηγουμένως συνοδευόταν από έγγραφα σχετικά με την περιουσία, τα εισοδήματα, τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους και υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και την πληρότητα των καταστάσεων και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων που έλαβαν χώρα την τελευταία τριετία. Τα έγγραφα μπορούσαν να υποβάλλονται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης.

   Πλέον η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από α) τα έγγραφα που αφορούν την περιουσιακή και την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη και της/του συζύγου, τους πιστωτές και τις απαιτήσεις και β) υπεύθυνη δήλωση όσον αφορά την ορθότητα του περιεχομένου της αίτησης.

5. Η συζήτηση της αίτησης προσδιοριζόταν μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης και η ημέρα επικύρωσης κατά την οποία είτε επικυρωνόταν ο προδικαστικός συμβιβασμός είτε συζητούνταν το ενδεχόμενο αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής υποχρεωτικά 2 μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης.

   Πλέον η αίτηση παραλαμβάνεται και πρωτοκολλείται και εντός δύο εργάσιμων ημερών η γραμματεία προβαίνει σε τυπικό έλεγχο ως προς την πληρότητα του περιεχομένου αυτής, των εγγράφων και της καταβολής κάθε προβλεπόμενου τέλους. Αν διαπιστωθεί έλλειψη, η γραμματεία προσκαλεί είτε εγγράφως είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις ή συμπληρώσεις εντός 15 ημερών από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη τότε ο φάκελος τίθεται στο αρχείο. (Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για 1 μήνα αν αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες και το είδος των στοιχείων που πρέπει να συμπληρωθούν).

   Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, την εξασφάλιση της πληρότητας των ως άνω και την πραγματοποίηση των απαιτούμενων διορθώσεων και συμπληρώσεων, προσδιορίζεται υποχρεωτικά η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης εντός έξι μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατάθεσης. Η ημέρα επικύρωσης προσδιορίζεται υποχρεωτικώς εντός 2 μηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης.

6. Κατά την ημέρα επικύρωσης, ο οφειλέτης ή όποιος είχε έννομο συμφέρον μπορούσε να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο που δίκαζε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας κατά του οφειλέτη. Η προσωρινή διαταγή χορηγείτο έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης εάν είχε πιθανολογηθεί ότι από την εκτέλεση θα επροκαλείτο ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος κι ότι θα ευδοκιμούσε η αίτηση.

   Πλέον ο Ειρηνοδίκης κατά την ημέρα επικύρωσης αποφασίζει κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένου στην αίτηση πιστωτή ή και αυτεπαγγέλτως για την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας και το ύψος των μηνιαίων δόσεων. Για τη χορήγηση πιθανολογείται α) το παραδεκτό της αίτησης, β) η πλήρωση των προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1, γ) η τήρηση της προδικασίας της παρ. 1 του άρθρου 5, δ) η ανάγκη προστασίας του δικαιώματος στην εξασφάλιση του οποίου αποβλέπει η προσωρινή διαταγή και το επείγον αυτής.

7. Η αναστολή χορηγείτο έως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης.

   Πλέον η χρονική ισχύς της ανωτέρω προσωρινής διαταγής δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τους 6 μήνες, συνυπολογιζόμενης και της περιόδου αναστολής άσκησης των καταδιωκτικών μέτρων, αρχομένης από την ολοκλήρωση της κατάθεσης ή εφόσον η συζήτηση της αίτησης έχει προσδιοριστεί σε βραχύτερο χρόνο έως την ημέρα συζήτησης της αίτησης.

8. Οι μηνιαίες καταβολές από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης συνυπολογίζονταν στο χρονικό διάστημα του άρθρου 8 παρ. 2 ή αντίστοιχα του άρθρου 9 παρ. 2.

   Πλέον συνυπολογίζονται στο χρονικό διάστημα καταβολών του άρθρου 8 παρ. 2.

9. Το ποσό των τελευταίων ενήμερων καταβολών έπρεπε να είναι εύλογο με βάση την οικονομική κατάσταση του αιτούντος.                

   Πλέον ο καθορισμός του ύψους των καταβολών θα πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα κάλυψης εύλογων δαπανών διαβίωσης του αιτούντος και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας, όπως αυτές εκάστοτε προσδιορίζονται με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δυνάμει του ν. 4224/2013 ή μέχρι την έκδοση αυτής όπως αυτές προσδιορίζονται στην Έρευνα Οικονομικών Προϋπολογισμών που διενεργεί κάθε χρόνο η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης που βαρύνουν τον οφειλέτη.

10. Σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης καταβολής των δόσεων, για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, εφαρμοζόταν αναλογικά το άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 3869/2010. Κάθε κλήτευση πραγματοποιούνταν πριν 15 ημέρες.

   Πλέον σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης καταβολής των δόσεων που ορίζονται από τον Ειρηνοδίκη, με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τριών μηνιαίων δόσεων, ο Ειρηνοδίκης ή το κατά περίπτωση Ειρηνοδικείο διατάσσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής με την οποία ορίστηκε η καταβολή των δόσεων ή την ανάκληση κάθε άλλου προληπτικού ή ανασταλτικού μέσου. Η αίτηση του πιστωτή για την ανάκληση κατατίθεται το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από τη δημιουργία του λόγου ανάκλησης. Κάθε κλήτευση πραγματοποιείται πριν από 10 ημέρες.

11. Η αναστολή του άρθρου 6 χορηγείτο μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης.

   Πλέον χορηγείται για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες ή εφόσον η συζήτηση της κύριας αίτησης έχει προσδιοριστεί σε βραχύτερο χρόνο έως την ημέρα συζήτησης της αίτησης.

12. Ο οφειλέτης υποχρεωνόταν σε καταβολές του άρθρου 8 παρ. 2 για 3 ως 5 έτη.

   Πλέον διατάσσεται η καταβολή δόσεων για διάστημα 3 ετών.

13. Για τη διάσωση της κύριας κατοικίας ίσχυε ό,τι η αντικειμενική αξία της δεν έπρεπε να υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης κύριας κατοικίας προσαυξημένο κατά 50% (για ένα ζευγάρι το όριο προστασίας ανέρχονταν στο ποσό των 375.000 ευρώ).

   Πλέον λαμβάνονται υπόψη για τη διάσωση της κύριας κατοικίας : α) το μικτό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα οφειλέτη, β) η αξία πρώτης κατοικίας, γ) ύψος οφειλών. Το όριο των κριτηρίων θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση.

14. Οι απαιτήσεις των πιστωτών που είχαν εμπράγματη ασφάλεια στο ακίνητο ικανοποιούνταν προνομιακά για τη διάσωση της κύριας κατοικίας.

   Πλέον οι απαιτήσεις των πιστωτών ικανοποιούνται συμμέτρως.

15. Άρθρο 5α.  Πλήρης Διαγραφή Χρέους

   Εισάγεται Ταχεία διαδικασία πλήρους διαγραφής του χρέους.

   Προϋποθέσεις: α) Το σύνολο των οφειλών δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ, β) Μηδενικό εισόδημα, γ) Έλλειψη ακίνητης περιουσίας, δ) Μη μεταβίβαση ή εκποίηση ακίνητης περιουσίας την τελευταία τριετία, ε) Η λοιπή περιουσία δεν υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, στ) Υπήρξε συνεργάσιμος δανειολήπτης, ζ) Μη ύπαρξη εμπραγμάτως ασφαλισμένοι πιστωτές, η) Οι περιλαμβανόμενες στην αίτηση οφειλές αφορούν το σύνολο των υποχρεώσεων του οφειλέτη, θ) Οι περιλαμβανόμενες στην αίτηση οφειλές δεν είναι εξαιρετέες, ι) Όλα τα εισοδήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την κατάθεση της αίτησης ήταν μηδενικά.

16. Όσοι οφειλέτες έχουν υποβάλει αίτηση του ν. 3869/2010 και κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4336/2015 η υπόθεσή τους εκκρεμεί για διάστημα άνω των 6 μηνών από την υποβολή της αίτησης, χωρίς να έχει εκδικαστεί ή να έχει επέλθει δικαστικός συμβιβασμός, πρέπει να προσκομίσουν επικαιροποιημένα στοιχεία. Τυχόν παράβαση της διάταξης επιφέρει τις συνέπειες της μη ειλικρινούς δήλωσης.

   Οι οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον νόμο και η υπόθεσή τους έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί μετά το 2018, υποβάλλουν κλήση εντός 4 μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 για τον επαναπροσδιορισμό της συζήτησης της αίτησης, άλλως αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, η συζήτηση επαναπροσδιορίζεται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο εντός τριετίας.

 

Πρόσφατα άρθρα

Αρχείο

GDPR

  • Cookies
  • Απαραίτητα cookies

Cookies

Απαραίτητα cookies